Mayerova

Ulice vznikla nově po první světové válce a usnesením městského zastupitelstva ze dne 2. července 1921 byla pojmenována Mayerovou. V prvních měsících okupace toto jméno stále platilo a spolu s ním i německá varianta Mayergasse. Ale již 26. října 1939 starosta David ulici přejmenoval na Plabengasse/Plavskou podle nedaleké vsi Plava (jejíž německé označení znělo Plaben). Po osvobození v roce 1945 se vrátil předválečný název Mayerova a platí beze změn dodnes.


Jan Karel Mayer (1875—1910) — úředník zdejší nemocenské pojišťovny a od roku 1904 tajemník zdejšího odboru Národní jednoty Pošumavské. Vydával Protiklerikální epištoly a byl redaktorem radikálního protiklerikálního listu Stráž lidu, který vycházel jako stranické noviny národních socialistů v Českých Budějovicích od roku 1899. Roku 1922 byla Mayerovi odhalena pamětní deska na budově hostince „Na posledním groši“ (dnes Pekárenská 12).


Zdroj: Ulicemi města Českých Budějovic (Daniel Kovář, Pavel Koblasa, 2005)